صفحه اصلی/دکتر فرید مرادیان

About دکتر فرید مرادیان

دکتر فرید مرادیان، فلوشیپ جراحی سرطان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند. تجربه ۱۴ ساله ایشان در حوزه جراحی و درمان سرطان، باعث ایجاد دید درمانی قوی در ایشان شده است، شناخت دقیق ساختار و آناتومی محل جراحی، آشنایی با انواع روش‌های مؤثر و بروز جراحی و مطالعه مستمر در حوزه جراحی و پزشکی، به همراه این تجربه ۱۴ سال باعث به وجود آمدن این دید درمانی و بینش قوی شده است. این دید درمانی قوی در کنار دید زیبایی‌شناختی ایشان، پشتوانه محکمی برای دستیابی به نتایج عالی در جراحی و کیفیت بالای جراحی‌های ایشان شده است. دکتر مرادیان در حال حاضر سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توان‌بخشی هلال‌احمر هستند و به‌عنوان فلوشیپ جراحی سرطان در مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می‌کنند.
Go to Top